07 Aug
07Aug

1. "צריכת חלב פרה ומוצריו תגביר ייצור ליחה"

בפועל -לאחר ערבוב עם הרוק, מרקמם של מוצרי חלב מסוימים עשוי להקנות תחושה דמוית ליחה, אך אין מדובר באמת בליחה. התחושה תיעלם לאחר זמן קצר.

2. "החלב שאנחנו שותים מלא באנטיביוטיקה"

בפועל -פרות מקבלות אנטיביוטיקה רק על פי הנחיית הווטרינר המטפל. בכל מקרה, חלב של פרה המקבלת אנטיביוטיקה מופרד משאר החלב ומאושר רק לאחר בדיקה לאיתור שיירים של התרופה.

3. "פרות מקבלות הורמוני גדילה כדי לייצר יותר חלב"

בפועל -בישראל ובאירופה קיים איסור על שימוש בהורמון זה.