תקנון אתר https://www.Dietamir.co.il תנאי שימוש באתר;
תנאים לביצוע רכישה וביטול;
מדיניות הפרטיות של החברה


1. פתח דבר
   1.1. אמיר וינוגרד – דיאטן קליני וספורט עוסק מורשה נושא מס’ עוסק: 034591404 (להלן: “החברה”) מרחוב יהודה הנחתום 10, באר שבע, הינה הבעלים ומפעילת אתר המרשתת (אינטרנט) https://www.dietamir.co.il (להלן: “האתר”) אשר מטרתו הענקת האפשרות לרכישת הרשאת צפייה בקורסים דיגיטליים העוסקים בענייני תזונה (להלן: “המוצר”).
   1.2. לפניך מסמך המכיל בתוכו שלושה חלקים כמפורט להלן:
      1.2.1. תנאי השימוש באתר.
      1.2.2. תנאים לביצוע רכישות ולביטולן.
      1.2.3. מדיניות הפרטיות של החברה.
הגלישה באתר כפופה לתנאים המפורטים בשלושת החלקים לעיל (“התקנון”). יש לקרוא את התקנון בקפידה ובעיון.
   1.3.הגלישה באתר וביצוע פעולות בו מעידים על הסכמתך לתנאים הכלולים בתקנון, והוא מהווה חוזה מחייב בינך לבין החברה.
   1.4.כותרות הסעיפים הינן לצורך הנוחיות בלבד ואין לפרש תנאי מתנאי תקנון זה על פיהן.
   1.5.האמור בתקנון מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות בלבד ופונה לכלל בני האדם – ללא קשר למין או למגדר.
   1.6.במסמך זה תהיינה משמעותם של המונחים הבאים כמצוין להלן:
“חוק הגנת הצרכן” חוק הגנת הצרכן, תשמ”א-1981 על תוספותיו ותיקוניו, המשתנים מעת לעת.
“הגולש” מי אשר גולש באתר.
“הלקוח” מי אשר רכש את המוצר מן החברה, כהגדרתם לעיל.
“ספק שירות” צד שלישי איתו התקשרה החברה, בעקיפין או במישרין, על מנת שיעניק את שירותיו ללקוחותיה ו/או שיעניק לחברה שירותים באמצעותם יתאפשר לחברה להעניק את המוצר ללקוחותיה, כאשר רכישת המוצר תבוצע באמצעות האתר, (לרבות סליקת כרטיס האשראי של הלקוח) ותיעשה על-ידי החברה או ספק השירות.
“מבצעים” או “הטבות” פרסומות לשירותים ו/או מוצרים הניתנים במבצע, על ידי החברה ו/או צד שלישי, ללקוחות החברה, ואשר מופיעים באתר ו/או בכל אמצעי אחר של החברה (לרבות אינסטגרם, דף הפייסבוק ועוד).
“פלטפורמות החברה”, אתר האינטרנט, וואטסאפ, דף הפייסבוק של החברה וכל פלטפורמת תקשורת נוספת אשר תעניק מידע ו/או אפשרות לרישום לרכישת המוצר והפעלתו, כפי שתוסיף החברה מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
“מוקד שירות הלקוחות של החברה”  מענה טלפוני לפניות של לקוחות אל החברה.
שירות הלקוחות יעבוד בימים א’-ה’ מהשעה 9:00 ועד 17:00 במספר הטלפון: 052-425-7000
בכל שאלה או בירור ניתן גם לפנות לכתובת הדוא”ל:  office@dietamir.co.il

   1.7. הרישום באתר הוא לשימוש האישי והבלעדי של הלקוח והוא אינו רשאי להעביר את הרשאת השימוש במוצר לאדם או תאגיד או כל גורם אחר.

א.    תנאי שימוש באתר:

2. כללי
   2.1. האתר נועד לשרת את הגולשים בו ולסייע לאלו מהם אשר יחפצו בכך, לרכוש את מוצרי החברה ברכישה מקוונת ולהפוך ללקוחותיה.
   2.2.בעת שימוש בשירותי האתר עשוי להיאסף מידע על הגולש (להלן: “המידע הנאסף”). כנזכר במדיניות הפרטיות בתקנון זה, חלק מן המידע עשוי לזהות את הלקוח באופן אישי, כלומר בשמו ובכתובתו, מוצרים ושירותים אשר רכש, אמצעי התשלום ששימשו אותו, וכיוצא באלו.
3. רישום לשירותים
   3.1. ככל ויידרש מן החברה לאסוף את פרטיו האישיים בעת רישום לשירותים באתר או בעת רכישת מוצרים בו, החברה תבקש מן הגולש רק את המידע הנחוץ במישרין לאספקת השירותים או לרכישת המוצרים.
4. אחריות
   4.1.החברה אחראית לאספקת שירותי תחזוקה ותמיכה לאתר אשר יסופקו בהיקף הנדרש לפי שיקול דעתה של החברה מעת לעת ובכפוף לכל דין וכן החברה תהיה רשאית לעדכן את השירות ואת היקפו מעת לעת, על פי שיקול דעתה.
   4.2.ככל ששירות כלשהו משירותי החברה ו/או מבצעים ו/או הטבות המוענקים ללקוחות החברה ניתנים על-ידי ספק שירות חיצוני לחברה, לא תישא החברה באחריות בגין רמת השירות, טיב השירות, תקינות השירות וכל עניין אחר בקשר עם השירות עצמו, אשר אינו קשור לתשלום עבור המוצר בלבד ועל הלקוח לפנות ישירות לספק השירות בכל טענה לעניין השירות המסופק.
   4.3.קבלת מוצרי החברה אשר מסופקים ללקוחותיה, אך תלויים בכך שהלקוח ו/או התקן הלקוח ו/או גוף שלישי כלשהו יאפשר את הפעלת המוצר, כגון (אך לא רק): תקינות הרשת (אינטרנט/סלולארית) וזמינותה, תקינות רכיבי היישומים הדרושים (למשל מחשב, מסך, רמקול וכדומה), זמינות שירותי תוכן, קיום שירות GPS והפעלתו, הרשאה לקבלת מסרונים ועוד, מותנה בכך שהתקן הלקוח ו/או הלקוח ו/או גוף שלישי כלשהו, יאפשר את קבלת השירות, כפי שמצוין בתנאי שימוש אלה ותנאי השירות הספציפיים לאותו שירות (ככל שקיימים).
   4.4. נבצר מן הלקוח להשתמש במוצר מחמת האמור לעיל לא תעמוד ללקוח כל טענה כלפי החברה בעניין אי אספקת המוצר ובגין כל נזק אשר ייגרם ללקוח מאי אספקת שירות זה.
   4.5.מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תתכנה תקלות טכניות במסגרתם יכול שהמוצר או האתר לא יעבדו בשל סיבות שאינן בשליטתה של החברה, כי אז לחברה אין ולא תהא כל אחריות ו/או חובה כלפי הלקוח ולא תעמוד לו כל טענה כלפיה בקשר עם המוצרים או האתר, בכפוף לדין, לרבות חוק הגנת הצרכן .
   4.6.החברה לא תישא בכל אחריות בגין אי אספקת שירותי האתר ו/או נזקים אשר נגרמו בגין אי אספקת שירותים כלשהם, אשר הגולש נרשם אליהם ואשר ניתנים על ידי החברה, ללא תשלום עבורם. לא תהא לגולש כל טענה או זכות כלשהי לפעולות בהן תנקוט החברה ו/או מי מטעמה עקב תקלה או ו/טעות כאמור לעיל, ו/או בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות שייגרמו לגולש עקב הפעולות כאמור. הגולש מוותר בזאת מראש על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או כל מי שפועל מטעמה, בהתרחש מקרה כאמור.
   4.7.שירות האתר מוצע למשתמש כמות שהוא (“As Is”) אין במידע הניתן כאן כדי לחייב את החברה, או ליצור זכויות שאינן מוקנות בהוראת כל דין.  החברה לא תהיה אחראית לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה, לרבות נזק מיוחד, עקיף, תוצאתי או מסתבר, שיגרמו למשתמש ו/או למי מטעמו בקשר עם/או כתוצאה מהסתמכות כלשהי של המשתמש על מידע כלשהו המתפרסם באתר.
   4.8.החברה אינה אחראית לכל נזק, פגם או תקלה מכל מין וסוג שהם, העלולים להיגרם עקב הורדת (download) ו/או התקנת הוצר והשימוש בו, לרבות ומבלי לגרוע מכלליו האמור, אובדן נתונים, פגמים ו/או תקלות במכשיר ו/או בחומרה ו/או בתוכנה אחרת כלשהן (“נזקים”).
5.שינוי התקנון
   5.1.החברה תהיה רשאית, בכל עת, לשנות את התקנון או לבטל את חלקו ובמקרה זה יקבל התקנון תוקף כלפי הלקוח, עם הטמעתו באתר האינטרנט.
   5.2.לא נתן הלקוח הודעה לחברה בדבר רצונו להפסיק את התקשרותו עימה, ייחשב הוא כמי אשר מסכים לשינוי בתקנון. לא נתן הלקוח הודעה לחברה בדבר רצונו להפסיק שירות רלוונטי כלשהו, ייחשב הוא כמי שמסכים לתנאיו ותעריפיו.

6.שונות
   6.1.ככל שתהיה סתירה בין התקנון לבין התנאים המופיעים בפלטפורמות אחרות של החברה, יגברו התנאים המופיעים בתקנון, אלא אם כן נאמר אחרת.
   6.2.החברה תהיה רשאית להעביר ו/או להמחות, בכל עת, את זכויותיה וחובותיה כלפי הלקוח לצד שלישי.
   6.3.אי מימוש זכויותיה של החברה על פי התקנון אין משמעו כי החברה מוותרת עליהן.
   6.4.התקנון יוצג כל העת על ידי החברה באתר האינטרנט שלה.
   6.5.החברה תהא רשאית להודיע או לעדכן את הלקוח בנושאים שתמצא לנכון באופן המפורט לעיל וככל שלא פורט באופן דווקני, באתר האינטרנט ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני של הלקוח.
   6.6.השימוש בשירותים ובאפליקציה כפוף לדין ישראלי בלבד. לבית המשפט המוסמך בבאר שבע תהיה סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל מקרה של סכסוך או מחלוקת בקשר עם נושאי הסכם זה.
   6.7.תקנון זה מסדיר את תנאי השימוש באתר והינו חוזה לכל דבר ועניין. התקנון ממצה את זכויות וחובות הצדדים ועצם השימוש באתר, מהוה הסכמה מלאה לכל האמור בו.
   6.8.שאלות בנוגע לשירותי האתר יש להפנות למוקד שירות הלקוחות של החברה או באמצעות פניה בפלטפורמות החברה.


ב.     תנאים לביצוע רכישות וביטולן:
7. השירות המוצע:
   7.1. האתר מציע לגולשים בו את האפשרות לרכוש את המוצרים –  הרצאות מצולמות העוסקות בנושאי תזונה וניהול אורח חיים בריא. המוצרים מובאים ללקוחות לצורך השכלה והרחבת הידע ואינם מהווים תחליף למתן ייעוץ אישי ופרטני.
   7.2. את המוצרים ניתן לרכוש על גבי האתר באמצעות לחיצת סמן העכבר במקומות המיועדים לכך ובכפוף למילוי ורישום פרטים אישיים ואמצעי תשלום.
   7.3. המוצר הנרכש יימסר ללקוח באמצעות משלוח פרטי התחברות (שם משתמש וסיסמה) לכתובת הדואר האלקטרוני אותה מסר הלקוח הרוכש בשלב מילוי הפרטים.
לצפייה בסרטון ההרצאה (המוצר) הנרכש, יוכל הלקוח להיכנס באמצעות הזנת פרטי ההתחברות בדף המיועד לכך באתר (דף האזור האישי המופיע באתר תחת השם: התחברות תלמידים). עם הזנת הפרטים יקבל הלקוח גישה לצפייה בסרטון ההרצאה הנרכש.
   7.4. המחיר עבור המוצרים מפורט באופן ברור ובולט בדף המוצר והוא כולל את המע”מ בתוכו.
8. אופן רכישת המוצר
   8.1. הגולש רשאי לבחור מוצר משלל מוצרי החברה המוצגים באתר ולהתקשר עם החברה בעסקה לרכישת הרשאת צפייה במוצר – וזאת לשימושו האישי בלבד.
   8.2.התשלום בגין רכישת המוצר יתבצע באמצעות שימוש בכרטיס אשראי הניתן לסליקה של אחת מחברות האשראי הפועלות כדין בישראל .
   8.3. כחלק מהליך התשלום עבור המוצר, הלקוח יבצע מילוי של טופס רישום באתר ובו הפרטים הנדרשים לחברה על מנת לבצע החיוב .
   8.4. למען הסר ספק, המוצר נועד לשימושו האישי והבלעדי של הלקוח, אשר אינו רשאי להעביר את הרשאת השימוש לכל אדם או גורם אחר זולתו.
   8.5.הלקוח יקפיד ויעביר לחברה את כלל הפרטים הנזכרים לעיל באופן מדויק ונכון. ככל ותיפול טעות בפרטים אשר נמסרו לחברה על ידי הלקוח, יודיע הלקוח על כך לחברה באמצעות פניה למוקד שירות הלקוחות של החברה, בהקדם האפשרי.
   8.6.ביטול הרכישה יתאפשר בהתקיימות התנאים להלן, באופן מצטבר:
      8.6.1. הלקוח פנה למוקד שירות הלקוחות של החברה בטרם חלפו 14 ימים ממועד רכישת המוצר באתר החברה.
      8.6.2. הלקוח טרם עשה שימוש במוצר. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי עסקה בה נתקבלה בקשה לביטול כאשר הלקוח כבר ביצע שימוש במוצר – לא תתקבל ולפיכך העסקה לא תבוטל.

9. הסכמות והצהרות הלקוח בעת ההתקשרות
הלקוח מסכים עם התקשרותו לרכישת המוצר מן החברה כדלקמן:
   9.1. כי קרא בעיון את התקנון ובפרט את התנאים לביצוע רכישות וביטולן ומסכים להם ולא תהיה לו כל טענה כנגדם.
   9.2. הלקוח מצהיר כי במועד רכישת המוצר מלאו לו לפחות 18 שנים.
   9.3. כי חל עליו איסור מוחלט לשחזר, לשכפל, להעתיק, למכור, למכור בשנית ולנצל בכל דרך אחרת כל החומר והמידע הקשורים עם המוצר וכי המוצר ישמש עבורו באופן אישי ופרטי בלבד.
   9.4.הלקוח מצהיר על ידיעתו כי כל התכנים אשר מופיעים במוצרי החברה הינם בבחינת הדרכה כללית בנושאי תזונה וכי אין בהם משום חוות דעת מקצועית ללקוח או המלצה פרטנית או ייעוץ אישי, ואין בהם בכדי לתמרץ את הלקוח לנקוט בפעולה, בין אם במעשה או בהימנעות לעשיית מעשה, במישרין או בעקיפין. לאור האמור לעיל, הלקוח מצהיר כי לא יעלה כל טענה בעניין.
   9.5. כי הביע הסכמתו לקבלת פרסומים ומסרים שיווקיים שונים בכל אמצעי ההתקשרות אשר רשומים בחשבונו מהחברה בלבד.
   9.6. כי הביע הסכמתו לקבלת דיוור ישיר כהגדרתם בחוק הגנת הפרטיות, תשמ”א-1981 (להלן: “דיוור ישיר”) ולשימוש בפרטיו לשם כך מהחברה בלבד.
   9.7. כי נתן הסכמתו לכך, במקרה ויהיה לכך צורך, שהחשבונית תישלח אליו באמצעות הדואר האלקטרוני כפי שמעודכן בפרטי חשבונו, ככל ונתן לחברה את כתובת הדואר האלקטרוני שלו.
   9.8.כי נתן הסכמתו להעברת הפרטים הנדרשים מחשבונו כגון פרטי אשראי, כל שירות בהתאם לדרישותיו הוא, לספק שירות, אשר העברת הפרטים אליו נדרשת לצורך אספקת המוצר ללקוח או לחיוב הלקוח בגין רכישת המוצר.
   9.9. כי נתן הסכמתו לכך שהחברה תקבל פרטים הנוגעים למיקומו מצדדים שלישיים העובדים בשיתוף פעולה עם החברה.
9.10.למען הסר ספק, סעיף זה יחשב כסעיף לטובת צדדים שלישיים העובדים בשיתוף פעולה עם החברה ו/או עם ספק השירות.
9.11. כי נתן הסכמתו לכך שבמידה ולא עלה בידי החברה לגבות את התשלום המגיע לה מאת הלקוח, בגין השירותים שנתבקשו על ידו, באמצעות כרטיס האשראי שלו, תהא החברה רשאית לפעול לפירעון החוב באופנים כדלקמן, לפי שיקול דעתה:
   9.11.1. לשוב ולסלוק את כרטיס האשראי של הלקוח עד פירעון מלוא החוב (לרבות סליקת כרטיס אשראי חליפי ככל שעודכן ו/או אושר על-ידי הלקוח).
   9.11.2. לדרוש פירעון החוב מאת הלקוח וזה יפרע את חובו לחברה בתוך 7 ימים מיום שנדרש הוא לכך בכתב.
   9.11.3. לפעול בכל דרך אחרת לגביית חוב הלקוח.
   9.11.4. הלקוח יישא במלואו ההוצאות אשר היו כרוכות בגביית חובו כלפי החברה.

10.אחריות הלקוח
10.1.המבקש לרכוש ממוצרי החברה, מתחייב לספק לחברה מידע אמין ותקף. בכלל זאת, מתחייב המבקש לרכוש מוצר החברה, כי הוא בעל הרשאה לעשות שימוש כן.
10.2. התברר ללקוח כי נמסר על ידו לחברה מידע שגוי ו/או שאינו בר תוקף, על הלקוח להודיע על כך לחברה, לאלתר, ולתקן מידע זה.
10.3.המבקש לרכוש ממוצרי החברה מתחייב להזין את כתובת הדואר האלקטרוני העדכנית שלו ואת מספר הטלפון הסלולארי שלו.
10.4.הלקוח מצהיר ומאשר בזאת כי ידוע לו כי השימוש במוצרי החברה מותנה בתקינות ההתקן (מחשב, טלפון סלולארי וכדומה) בו הוא משתמש ולא תעמוד לו כל טענה לחברה בעניין זה.
10.5.נרשם הלקוח לרכישת מוצר/ים של החברה, ייראה כמי שאישר את התעריפים והתשלומים הנגבים ממנו בגין כל מוצר המסופק במסגרת התקשרותו, בין אם הם נגבים מטעם החברה ו/או על-ידי ספק השירות ו/או תשלומים הנגבים במסגרת שירותי תשלום אגרות כלשהם ו/או מבצעים ו/או הטבות ו/או כל תשלום אחר הנעשה מכל מקור הקשור להתקשרות לרכישת המוצר.
10.6.מובהר בזאת כי החברה תהא רשאית לעדכן ולשנות את תעריפי המבצעים ו/או ההטבות ו/או מוצרי החברה, בין בהתאם לדרישות הרשויות ו/או ספקי השירות ו/או צד שלישי כלשהו ובין בהתאם לשיקול דעתה.
10.7.הלקוח מתחייב כדלהלן:
   10.7.1. לעדכן את כתובת הדואר האלקטרוני שלו לצורך קבלת הודעות, מידע ועדכונים כמפורט בתנאי השימוש.
   10.7.2. ליידע את החברה, מיד עם היוודע הדבר, על כל שימוש לא מורשה אשר נעשה בחשבון.
10.8.הלקוח מתחייב ליידע את החברה, מיד עם היוודע הדבר, על כל אירוע אשר יש בו אפשרות השלכה על רכישת המוצר והשימוש בו, לרבות באירועים הבאים:
   10.8.1. נעשה שימוש לא מורשה בחשבון.
   10.8.2. אבד כרטיס האשראי שלו.
10.9.את ההודעה ישלח הלקוח בהודעת דוא”ל לכתובת office@dietamir.co.il או בטלפון
מס’ 052-425-7000. ניתנה הודעה כאמור, תהיה החברה רשאית לסגור את החשבון עד להסדרת העניין.
10.10. הלקוח יהא אחראי בגין כל שימוש אשר ייעשה בחשבונו, לרבות שימוש שאינו מורשה על ידו.
10.11. הלקוח יוודא, בכל עת, כי הפרטים אודותיו בחשבון מדויקים ועדכניים. מצא הלקוח כי הפרטים אודותיו אינם מדויקים יודיע על כך לחברה לאלתר ויוודא כי פרטים אלה תוקנו.
10.12.מבלי לגרוע מן האמור, הלקוח יודיע לחברה מיד עם היוודע לו כי כרטיס האשראי אינו בתוקף ו/או אינו בר חיוב ו/או אינו בר פירעון ו/או כי הונפק לו כרטיס אשראי חליפי/אחר.

11. סיום ההתקשרות
11.1. החברה תהיה רשאית להפסיק את ההתקשרות עם הלקוח, או לחסום את הלקוח מלהשתמש במוצר לאלתר וללא כל צורך בהודעה מוקדמת, באחד מן המקרים הבאים:
   11.1.1.הלקוח לא עמד בהתחייבויותיו על פי תנאי השימוש, לרבות התחייבותו לתשלום עבור מוצרים שרכש, במלואם ובמועדם.
   11.1.2.הלקוח עשה שימוש לרעה בשירותי האתר.
   11.1.3.הלקוח מסר לחברה מידע שאינו נכון ולא תיקן זאת על אף פניית החברה אליו.
   11.1.4. הלקוח הביא לפגיעה או להפרה של מדיניות הפרטיות.


ג.      מדיניות הפרטיות של החברה:

12. הסכמה מפורשת למדיניות הפרטיות של החברה:
12.1. ברכישת מוצרי החברה הלקוח מצהיר כי הוא קרא היטב את תקנון החברה ובפרט את מדיניות הפרטיות וכי הוא מסכים באופן מפורש לכל האמור בהם.
13. הנתונים והמידע הנאסף
13.1. מידע אישי: זהו המידע אותו מסר הלקוח ביודעין, לדוגמה בעת הרישום לרכישת המוצר באמצעות האתר.
13.2. מידע סטטיסטי: חלק מהמידע אינו מזהה את הגולש באופן אישי ואינו נשמר ביחד עם פרטיו. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר ועשוי להכיל פרטים אודות פעולות שביצע הגולש במהלך שהותו באתר.
13.3. החברה תחזיק במידע הנאסף כאשר כלל הנתונים יישמרו אצל החברה ויהיו באחריותה.
14. השימוש במידע
14.1. השימוש במידע שנאסף, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת –
   14.1.1.לאפשר להשתמש בשירותים שונים באתר .
   14.1.2.לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר.
   14.1.3.לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים.
   14.1.4.לצורך רכישת מוצרים ושירותים באתר – לרבות פרסום מידע ותכנים.
   14.1.5.כדי להתאים את המודעות שיוצגו בעת הביקור באתר לתחומי ההתעניינות שלך.
14.2. Cookies: אתר החברה משתמש ב -“עוגיות” (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיו האישיות של הגולש או הלקוח ולצורכי אבטחת מידע. דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע משימוש ב -, Cookies לפרטים נוספים, ניתן לבדוק בחלון העזרה של הדפדפן בו נעשה שימוש לגלישה באתר.

15.שמירת סודיות ופרטיות
15.1. יובהר בתחילה כי לצורך פעילותה, עשויה החברה להתקשר עם ספק שירות אשר עשוי להיחשף בצורה מצומצמת למידע הנאסף. היה והחברה תתקשר עם ספק שירות כנזכר לעיל, יהיה זה רק באופן בו מדיניות הפרטיות של החברה תחול גם על ספק השירות האמור.
15.2. החברה תשתמש במידע שנאסף בכדי ליידע את הלקוח במוצרים ושירותים העשויים לעניין אותו, לרבות באמצעות דיוור ישיר.
15.3. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, תשמור החברה בסודיות כל מידע המצוי ברשותה אודות הלקוח, אלא אם כן חויבה למסור מידע זה על פי כל דין או במקרים בהם העברת הפרטים לצד שלישי מחויבת לצורך פעילות החברה או לצורך מתן השירות ללקוח או לצורך חיוב הלקוח בגינן התקשרותו עם החברה.
15.4.החברה לא תפגענה בפרטיותו של הלקוח/הגולש ותמלאנה בעניין זה אחר הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981, והוראות כל דין אחר בעניין.
15.5.מובהר ומודגש כי פרטי הלקוח וכלל הנתונים שנמסרו או נתקבלו אצל החברה, לרבות פרטים אישיים, אמצעי תשלום, היסטוריית שימושים ונתונים אודות מיקומו, מצטברים בבסיסי הנתונים של החברה.
15.6. ישנה השגחה ובקרה מתמדת על כלל התקשורת בין שרתי החברה והאינטרנט. עם זאת, אין חברה היכולה לאבטח את מערכות המידע ותקשורת אבטחה מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור במידע הנמסר על ידי הלקוח במהלך השימוש באתר או ברכישת מוצר. לפיכך, החברה לא תישא בכל אחריות במקרים של גילוי ושימוש במידע הנ”ל הנובעים מחדירות בלתי מורשות של אחרים.
15.7. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ולעדכן מדיניות זו של הגנת הפרטיות בכפוף לדין.