12 Dec

שאלה: האם בחיטוב יש משמעות לפיזור האוכל על פני היום או בעיקר חשוב גירעון קלורי וצריכת חלבון מספקת?

אמיר עונה: לפי המחקרים כיום, אין משמעות למספר הארוחות- ההבדלים זניחים(על אף סתירות מסוימות הקיימות בחלק מהמחקרים).

ניתן ורצוי לאכול לפי הנוחות ולעמוד במסגרת הקלורית.