26 Nov

מיתוס: עדיף לאכול ממתקים לפני אימון כי אז הכול נשרף

אמיר מגיב: אם הדגש פה הוא על כך שמה שעדיף לאכול לפני אימון זה דווקא ממתקים, אז לא.

אבל אם הדגש הוא על כך שאם כבר לאכול ממתקים עדיף לפני אימון, יש בזה מן ההיגיון.